بررسی وثافت مشایخ نجاشی
64 بازدید
محل نشر: مجله نگاه مدرسه علمیه شهیدین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله ادلّه ای که می توان برای اثبات وثاقت جمیع مشایخ نجاشی اقامه کرد بررسی شده، که به نظر می رسد هیچ یک از این ادله هفت گانه نمی تواند این مدعا را اثبات کند و تنها مدلول ادله مذکور این است که مرحوم نجاشی از وضّاع حدیث ، فاسد المذهب، لا ابالی در مذهب و مضطربینی که مورد تضعیف اصحاب واقع شده بودند روایت نمی کرده است و این بدین معنا نیست که تمام مشایخ او ثقه بودند؛ بلکه برخی از اساتید ایشان مجهول بوده و ضعف یا وثاقت آنها ثابت نشده است. بنابراین استاد مرحوم نجاشی بودن نمی تواند یکی از وجوه عامه وثاقت راوی باشد. در پایان نیز تعداد و اسامی مشایخ نجاشی ذکر شده است، تا اگر برای کسی از مجموع ادلّه مذکور اطمینان حاصل شد، راویان توثیق شده را بشناسد. کلید واژه ها: مشایخ، نجاشی، وثاقت، مجهول، وضّاع، تضعیف، ضعیف گریزی، ترحّم.